Horistontell borrning genom Hammarborrning. NDS och Tofta Gård.

Horisontell borrning

Horisontell borrning, ofta refererad till som horisontell riktad borrning (Horizontal Directional Drilling, HDD), är en teknik för att installera exempelvis rörledningar, kablar och andra installationer under mark utan att behöva gräva ett öppet schakt. Denna metod är särskilt lämplig när man vill undvika störningar på ytan, såsom vägar, byggnader, vattendrag och skyddade naturområden. HDD används ofta för att lägga kommunikationskablar, vatten- och gasledningar samt för miljösanering. Här är en mer detaljerad beskrivning av processen och dess fördelar.

Horisontell borrning kan delas in i tre metoder:

Hammarborrning. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.
Hammarborrning genom Horisontell borrning av NDS och Tofta Gård

Processen för Horisontell borrning

 1. Planering och undersökning: Innan borrningen påbörjas utförs en detaljerad undersökning av området för att kartlägga hinder och bestämma den mest lämpliga metoden samt banan för borrningen. Vid start av ett nytt uppdrag görs alltid en analys av marken för att se i vilken typ av jord och terräng som den schaktfria borrningen ska utföras. Jordarten och de geologiska förutsättningarna avgör vilken typ av borrmetod som är möjlig.

 2. Förberedelse av arbetsplatsen: Arbetsområdet vid både ingångs- och utgångspunkterna för borrningen förbereds. Detta inkluderar upprättandet av borrutrustning på ingångssidan.

 

 1. Schaktning av startgrop: Innan borrning kan påbörjas genomförs schaktning av startgrop. Gropen, vars storlek anpassas efter rördimensionen, ska ha en fast botten och ett mothåll. Ytan i direkt anslutning till gropen ska medge åtkomst för utrustning och fordon.

 

 1. Borrning: Borrprocessen genomförs antigen genom borrning eller en kombination av slag och borrning. Genom att använda en slaghammare kan betydande kraft överföras till borrkronan, vilket möjliggör borrning genom olika hinder såsom sten och berg.

 

 1. Foderrör: Ett foderrör av stål dras eller trycks genom det uppborrade hålet i samband med borrningen, och bildar på så vis ett yttre skydd för rörledningen. Samtidigt spolas eller skruvas de söndermalda stenmassorna genom foderröret och bak till startgropen.

 

 1. Insättning av rörledning/kabel: Slutligen dras rörledningen eller kabeln genom foderröret till dess slutliga position.
Augerborrning. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.

Fördelarna med Horisontell borrning

 • Minimal ytpåverkan: HDD är idealiskt för områden där det är viktigt att minimera störningar på markytan eller där traditionell grävning är omöjlig eller kostsam.
 • Möjlighet att undvika hinder: Tekniken gör det möjligt att enkelt passera under naturliga och konstgjorda hinder som vattendrag, vägar och järnvägar.
 • Kostnadseffektivitet: I många fall kan HDD vara mer kostnadseffektivt än öppna schakt, särskilt vid passering under vägar och järnvägar
 • Snabb installation: Processen möjliggör snabbare installation jämfört med traditionella metoder, vilket minskar projektets totala tidslinje och därmed även kostnaden.

Användningsområden för Horisontell borrning

 • Kabel, VA, gas, fiber, fjärrvärme eller fjärrkyla
 • Korsning av exempelvis vägar och järnvägar
 • ”Jordraket” kan även användas för parkområden, trädgårdar och cykelbanor

 

Horisontell borrning är en sofistikerad teknik som kräver noggrann planering och specialiserad utrustning. Den erbjuder dock en effektiv lösning för många utmaningar inom infrastrukturutveckling och är ett värdefullt verktyg entreprenörer.

Hammarborrning. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.