Vad är schaktfritt ledningsbyggande?

Den snabba vägen under hinder

Den schaktfria tekniken med styrd schaktfri borrning har funnits i cirka fyrtio år men har på senare tid utvecklats och vunnit mark. Framför allt har det växande behovet av fiber och fiberdragning i Sverige gjort att lösningar med effektiv läggning och minimal påverkan på markmiljön blivit alltmer attraktiva. Med schaktfri borrning krävs mindre återställande, vilket innebär att det går att lägga rör eller ledningar under exempelvis vägar, sjöar eller fornminnen.

Styrd borrning. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.
Styrd borrning. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.

Principerna bakom schaktfritt ledningsarbete

Vid start av ett nytt uppdrag gör vi alltid en analys av marken för att se i vilken typ av jord och terräng som den schaktfria borrningen ska utföras. Jordarten och de geologiska förutsättningarna avgör vilken typ av borrmetod som är möjlig. Vi arbetar efter SGU:s kartor och geologisk information över Sverige. SGU står för Sveriges Geologiska Undersökning och är en myndighet som hjälper företag och organisationer med geologiska fakta.

​​​​​​​Efter att metoden är vald börjar all schaktfri borrning med att en borrigg sätts upp på den markyta som utgör startplats. En mindre grop grävs vid riggen, vilket blir den så kallade startgropen. Styrd schaktfri borrning, som innefattar flera undermetoder, bygger på att från startgropen horisontellt trycka en borrkrona eller styrsked framåt med hjälp av borrstänger som matar på bakifrån. När borren är framme vid den så kallade mottagningsgrop påkopplas en rymmare och det rör som ska dras genom marken. Vid större borrningar så ”Mellanrymmer” man flertal ggr utan rör och i vissa fall mellanrymmer man för att vara säker på att undvika att marken sätter sig runt röret. Rymmaren roterar och har till uppgift att vidga borrhålet. Vanligast är läggning av polyetenrör men det finns även möjlighet att använda stålrör eller andra material.

 

Styrd borrning. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.

Fördelar med schaktfri borrning

Med schaktfritt ledningsbyggande kan du lägga ledningar utan att behöva gräva upp redan befintliga anläggningsarbeten. Du kan enkelt lägga en ledning under en järnväg eller en motorväg och ha en markyta som är helt intakt. Det innebär att påverkan på närmiljön och jordlagren blir avsevärt mindre jämfört med vid traditionellt grävnings- och schaktningsarbete.

  • Få olägenheter för boende och verksamheter i området.
  • Flera typer av ledningar kan läggas samtidigt.
  • Inga onödiga trafikavstängningar eller kostnader för återställning.
  • Det uppstår inget behov av spontning eller kostnader för ledningsbädd.
  • Resultatet håller hög kvalitet, eftersom rören ligger kvar i den position de har tryckts.
  • Inga sättningar och efterlagningar av asfalt.
  • I många fall effektivare och snabbare process jämfört med att gräva schakt
  • Ger lägre koldioxidutsläpp
Styrd borrning. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.

Schaktfritt kräver analys, metodik och kunskap

Schaktfri borrning är en metod som bygger på teknik, jetspolning och styrsked. För ett bra resultat krävs en uppstartsfas med noggrann analys av mark och jordlager samt planering av genomförandet. Du behöver exempelvis veta om det finns block eller berggrund i vägen, om det är lera eller sand och var grundvattennivån ligger. Ett gott råd är därför att välja en partner med bred erfarenhet inom schaktfritt ledningsbyggande. Då har du alltid kunskap tillgänglig oavsett vad marken och jordlagret kräver. Hos oss finns kapacitet i maskiner och teknologi för att lösa de flesta uppdrag, samt personal som är specialiserade på schaktfritt ledningsbyggande.

Vill du veta mer om schaktfritt? Vi hjälper dig hitta rätt metod för schaktfri borrning. LÄNK

Styrd borrning. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.

Schaktfria metoder

Det finns idag flera olika metoder för schaktfritt ledningsbyggande. Ibland kan metoderna kombineras för ett optimalt resultat. Geotekniska förutsättningar är det som till stor del styr vilken metod som är bäst lämpad. Hos oss kan du få hjälp med följande metoder:

Styrd borrning genom JT-borrning. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.

Styrd borrning: JT-borrning

JT-borrning är en metod som är lämplig i mjukare friktionsmaterial såsom sand, grus, lera med mera. Tekniken bygger på att man arbetar från markytan. Borrkronan, som i det här fallet är en styrsked, trycks framåt med hjälp av borrstänger som matar på bakifrån. Styrning sker med hjälp av elektronik, jetspolning och styrsked. Vid samtliga styrda metoder borras ett pilothål som sedan ryms upp med hjälp av en rymmare.

Läs mer >

JT-borrning. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.
Styrd borrning genom AT-borrning. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.

Styrd borrning: AT-borrning

AT-borrning (kallas även SBR-borrning) är en vidareutveckling av JT-borrning och anpassad för medium till hårdare friktionsarter med inslag av sten och morän. Borrningen styrs av en operatör som från markplan följer och justerar borrkronans riktning. Metoden passar bäst i jordmiljöer med silt, block och berg.

Läs mer >

AT-borrning. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.
Styrd borrning genom AT-hammare. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.

Styrd borrning: AT-hammare

AT-hammare är en vidareutveckling av AT-borrning. Principen bygger på att en vattensmord lufthammare med hjälp av tryckluft hamras genom svårforcerade material. Det är en metod som är anpassad för homogent berg. Den vattensmorda lufthammaren kan arbeta med en effektiv framdrift även under svängning och vid styrning, vilket gör att den totala produktiviteten ökar.

Läs mer >

AT-hammare. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.
Augerborrning. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.

Augerborrning

Augerborrning är en avsedd för horisontell rördrivning. Vid Augerborrning matar en borrmaskin via borrkronan in jordmaterialet i det bakomliggande stålröret. Metoden bygger på att borttransporten av jordmaterialet görs av en roterande Augerskruv, vilket ger en snabb, effektiv och många gånger kostnadseffektiv borrning.

Läs mer >

Augerborrning. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.
Horisontell borrning genom Hammarborrning. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.

Hammarborrning

Hammarborrning används för borrning i sten, block, betong och berg. Metoden innebär att en tryckluftshammare slår en roterande borrkrona försedd med hårdmetallränder genom berget och marken. Metoden passar bäst för lagrade material. Vid homogent berg finns det möjlighet att borra utan skyddsrör. Metoden är dock inte styrbar utan riktas i startgropen.

Läs mer >

Hammarborrning. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.
Jordraket. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.

Jordraket

Jordraket är den enklaste formen av schaktfritt ledningsbyggande. Med hjälp av tryckluft skapas en hög kraft som slår igenom marken, vilket passar perfekt vid läggning av ledningar en kort sträcka. Jordraket fungerar inte i lös lera, men blockfria material över grundvattennivå är jordraketens rätta element.

Läs mer >

Jordraktet. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.
Rörspräckning. NDS och Tofta Gård är specialister på schaktfritt ledningsbyggande såsom Styrd borrning och Horisontell borrning.

Rörspräckning

Rörspräckning är en effektiv metod för att lägga nya ledningar i en befintlig ledning. Genom att använda en spräckkona delas det gamla röret upp och ett nytt läggs på samma plats. Spräckkonan är ett draghuvud som drivs framåt med hydraulik. Eftersom draghuvudet har en större dimension än den befintliga ledningen sönderdelas det gamla röret.

Läs mer >